Arbetet under jord innebär unika utmaningar och risker som måste beaktas för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Här är några av de vanligaste farorna med att jobba under jord samt risken med radonexponering.

  1. Arbetsplatser under jord kan vara benägna att kollapser och geologiska instabiliteter. Det kan innefatta ras av berg, jord eller sten som kan orsaka allvarliga skador eller till och med leda till dödsfall. Därför är det nödvändigt att noggrant utvärdera och förstärka strukturer och att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra kollaps.
  2. Att arbeta under jord innebär ofta begränsat utrymme och trånga arbetsområden. Detta kan leda till risk för olyckor, inklusive kollisioner, klämningar och fall. Arbetstagarna bör vara välutbildade i att navigera säkert genom trånga utrymmen och förses med lämplig personlig skyddsutrustning.
  3. Vissa arbeten under jord kan innebära exponering för farliga kemikalier och damm. Det kan vara förekomsten av asbest, tungmetaller eller andra giftiga ämnen i gruvdrift, tunnelbyggen eller liknande industrier. Det är viktigt att genomföra nödvändiga skyddsåtgärder, som korrekt ventilation och användning av andningsskydd, för att minimera exponeringen och skydda arbetstagarnas hälsa.
  4. En annan fara med att arbeta under jord är bristen på naturligt ljus och möjligheten till snabb evakuering i nödsituationer. Det är avgörande att ha tillräcklig belysning för att förhindra olyckor och att ha tydligt markerade nödutgångar för evakuering vid behov.

När det gäller radonexponering är detta en specifik fara vid arbete under jord, särskilt i gruvdrift och tunnelbyggen. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt genom sönderfall av uran i marken och kan tränga in i byggnader, inklusive underjordiska arbetsplatser. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer.

För att hantera radonrisken är det viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar på arbetsplatsen och vidta åtgärder om halterna överskrider gränsvärdena. Det kan innefatta installation av ventilationssystem, tätningsåtgärder eller till och med ändringar i arbetsprocesser för att minska radonexponeringen.